Badania szczelności metodą podciśnieniową

duże metalowe półkoleBadanie szczelności metodą podciśnieniową polega na wykorzystaniu zjawiska przenikania gazu z ośrodka o ciśnieniu wyższym do ośrodka o ciśnieniu niższym w przypadku, gdy istnieje połączenie między tymi ośrodkami. Badanie odbywa się w powietrzu atmosferycznym przy sztucznie wytworzonej różnicy ciśnień. Kapilarne nieszczelności w spoinie (wady na wskroś) stanowią połączenie między ośrodkami o różnym ciśnieniu. Pokrytym pianotwórczym roztworem złączu, poprzez nieszczelność, w wyniku oddziaływania różnicy ciśnień następuje przenikanie powietrza z atmosfery do miejsca wytworzenia podciśnienia. Powoduje to powstanie pęcherza pozwalającego na umiejscowienie nieszczelności. Badanie ma zastosowanie głównie przy budowie zbiorników magazynowych.