Badania składu chemicznego i PMI

urządzenie do badania składu chemicznegoBadania składu chemicznego i PMI wykonuje się spektrometrem na zasadzie rentgenowskiej analizy spektralnej, metoda ta polega na analizie ilościowej i jakościowej zawartości pierwiastków chemicznych w próbce, w której to analizie wykorzystuje się promieniowanie charakterystyczne, emitowane przez pobudzane atomy próbki. Na podstawie otrzymanego widma identyfikuje się gatunek badanego materiału.