Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

23Opierające się na wykorzystaniu zjawiska pochłaniania promieniowania przenikliwego X i gamma przez różne materiały oraz zjawiska fizykochemicznego, związanego z uzyskaniem radiograficznego obrazu na kliszy przez obróbkę fotochemiczną. Badania radiograficzne wykorzystywane są głównie do badania złączy spawanych i odlewów.

Wykorzystujące zjawiska towarzyszące rozchodzeniu się fal o częstotliwościach powyżej 20000Hz. Fale ultradźwiękowe wprowadza się w materiał za pomocą głowicy, której głównym elementem jest tzw. przetwornik – cienka płytka z materiału piezoelektrycznego, wytwarzająca krótkotrwałe drgania rezonansowe o częstotliwościach rzędu miliona cykli na sekundę. Pobudzanie przetwornika piezoelektrycznego impulsami elektrycznymi oraz nasłuch odbywa się za pośrednictwem defektoskopu ultradźwiękowego. Metoda ultradźwiękowa ma zastosowanie w badaniu: złączy spawanych, materiałów hutniczych, części maszyn, pomiaru grubości.

wykorzystujące zjawisko włoskowatości polegające na wnikaniu niektórych cieczy do wąskich naczyń nazywanych kapilarami. Wszelkiego rodzaju zewnętrzne wady wąskoszczelinowe zachowują się jak kapilary, w które wnika ciecz zwana penetrantem. Penetranty są cieczami o niewielkim napięciu powierzchniowym i tym samym podatnymi na zjawisko włoskowatości i siły kapilarne. Naturalnymi odpowiednikami kapilar są wady takie jak: pęknięcia, zawalcowania, zakucia, rzadzizny, pęcherze otwarte, pory, wżery korozyjne.

3334wykorzystujące zjawisko włoskowatości polegające na wnikaniu niektórych cieczy do wąskich naczyń nazywanych kapilarami. Wszelkiego rodzaju zewnętrzne wady wąskoszczelinowe zachowują się jak kapilary, w które wnika ciecz zwana penetrantem. Penetranty są cieczami o niewielkim napięciu powierzchniowym i tym samym podatnymi na zjawisko włoskowatości i siły kapilarne. Naturalnymi odpowiednikami kapilar są wady takie jak: pęknięcia, zawalcowania, zakucia, rzadzizny, pęcherze otwarte, pory, wżery korozyjne.

Znajdują zastosowanie w całym cyklu kontroli elementu od procesu produkcji materiałów do kontroli eksploatacyjnych urządzeń. Celem badań jest głównie ocena stanu powierzchni (np.: zmiany korozyjne czy erozyjne, pęknięcia), kontrola odchyłek kształtu, połączeń (zwłaszcza spawanych), wreszcie kontroli obiektu po jego naprawie.

555Metodą podciśnieniową polega na wykorzystaniu zjawiska przenikania gazu z ośrodka o ciśnieniu wyższym do ośrodka o ciśnieniu niższym w przypadku, gdy istnieje połączenie między tymi ośrodkami. Badanie odbywa się w powietrzu atmosferycznym przy sztucznie wytworzonej różnicy ciśnień. Kapilarne nieszczelności w spoinie (wady na wskroś) stanowią połączenie między ośrodkami o różnym ciśnieniu. Pokrytym pianotwórczym roztworem złączu, poprzez nieszczelność, w wyniku oddziaływania różnicy ciśnień następuje przenikanie powietrza z atmosfery do miejsca wytworzenia podciśnienia. Powoduje to powstanie pęcherza pozwalającego na umiejscowienie nieszczelności.

Wykonuje się spektrometrem na zasadzie rentgenowskiej analizy spektralnej, metoda ta polega na analizie ilościowej i jakościowej zawartości pierwiastków chemicznych w próbce, w której to analizie wykorzystuje się promieniowanie charakterystyczne, emitowane przez pobudzane atomy próbki. Na podstawie otrzymanego widma identyfikuje się gatunek badanego materiału.

7777Metodą ultradźwiękową dokonuje dokonuję się poprzez pomiar prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w danym materiale, a następnie przelicza tę wartość na grubość materiału w mm według określonego wzoru matematycznego. Aby pomiar był rzetelny i dokładny w badanym materiale nie mogą występować niejednorodności, w rodzaju pęcherzyków powietrza, oczek węgla itp.

Brak treści

Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net